Arhiva službenih dokumenata
 


Petrinja, 14.09.2011.
Izvadak iz članka:
 Kreće sanacija odlagališta u Taborištu!
Web Petrinjskog radija, autor Marin Fran

Gradonačelnik je pohvalio rad HPD-a "Slavulj" i programe koje imaju do kraja godine. Problem je što za njih traže još oko 22.000 kuna, a Grad im je do sada isplatio 40.000 od 50.000 tisuća za ovu godinu. Zato im je danas odobreno tih 10.000 kuna. Eventualno će još dobiti na rebalansu.

Gradonačelnik je tom prilikom dodao kako mu nije jasno zašto "Slavulj" ne nastupa na "Lipanjskim zvucima". Kazao je kako će, kao gradonačelnik učiniti sve da se to dogodi. "Oni imaju afiniteta i mogućnosti i kvalitete da sudjeluju i ne ide mi zbilja u glavu zašto to ne čine. Ako je to stvar jednog čovjeka koji to neće, onda neka ga konačno maknu. Šaljem im poruku da sljedeće godine svakako očekujem da oni sudjeluju na Lipanjskim zvucima."

Nakon članka objavljenog na internetskim stranicama Petrinjskog radija 14. rujna 2011. pod naslovom "Kreće sanacija odlagališta u Taborištu" u kojem Gradonačelnik g. Željko Nenadić spominje i HPD "Slavulj", članovi Upravnog odbora HPD-a "Slavulj" na sastanku održanom 19. rujna 2011. odlučili su očitovati se putem medija, uz pisani odgovor Gradonačelniku g. Željku Nenadiću.Poštovani !

Zahvaljujući na "pohvalama" i "poruci" slobodni smo uputiti ovaj dopis.


Ustrajan rad svakog člana ponaosob i neizostavno stručan rad dirigenta odraz su dosegnutih vrijednosti, kao i zadovoljstva, onog amaterskog i ljudskog, koje Slavulj ostvaruje kroz pjesmu i zajedničkim druženjem u pjesmi.

Razgovori koje smo vodili na sastancima kod bivših Gradonačenika (i njihovih bivših suradnika) i sadašnjeg Gradonačelnika (sa njegovim sadašnjim najbližim suradnicima), uvijek su išli u pravcu iznošenja i prezentiranja programa rada Slavulja (a time i financijskih sredstava koja se transferiraju za rad Slavulja ne samo iz Gradskog proračuna) koje Slavulj već godinama iscrpno i na vrijeme prijavljuje temeljem javnog natječaja za programe u kulturi koje raspisuje Grad Petrinja za financiranje iz gradskog proračuna, Županija sisačko-moslavačka za financiranje iz županijskog proračuna i Ministarstvo kulture RH za financiranje iz Proračuna RH.

Isto tako po završetku kalendarske godine Slavulj iscrpno pisanim izvješćima izvješćuje Grad Petrinju-Upravni odjel za društvene djelatnosti, kao i ŽSM i MK RH, o realiziranim programima i utrošenim sredstvima.

Radeći na ostvarivanju svojih (Slavuljevih) programa Slavulj nikada nije niti jednu drugu udrugu uvjetovao i prozivao zbog nesudjelovanja u Slavuljevim programima. S pravom to očekujemo i od svih drugih udruga da se istim načelom odnose i prema Slavulju. Većina udruga tim se načelom i vodila i vodi.

Na sve manifestacije u kojima je Grad Petrinja
izravno organizator Slavulj se odazivao bez iznimke, osim u slučajevima kada to zbog termina održavanja određene manifestacije to nije bilo moguće (npr. članovi koji imaju sreću /u današnjim vremenima/ da su zaposleni itekako moraju paziti da li mogu i smiju izostati sa radnog mjesta) ili ako je već prije dogovorena i prihvaćena obveza nastupa negdje drugdje.

Slavulj je prihvaćao i prihvaća sudjelovanja i u programima ostalih udruga, ustanova, poduzeća/tvrtki, ako je, bilo usmenim i/ili pismenim putem, ili zamoljeno ili pozvano da svojim nastupom upotpuni predviđeni program.

Ponuda za nastupe ne samo u Petrinji, ima i više nego dovoljno, gdje Slavulj može pokazati što i kako radi, a mnoge ponude za nastupe i izvan Petrinje nažalost moramo sa zahvalnošću otkazati i neprihvatiti (nedostatak financijskih sredstava je nažalost i uglavnom osnovna prepreka tome).

"Slavulj" ima legalno izabran Upravni odbor, kojeg su izabrali članovi Društva na Skupštini i koji su im iskazali svoje povjerenje da mogu donositi SVE ODLUKE vezane uz rad Društva.

Procjenu i odluku o sudjelovanju Slavulja u programima drugih organizatora, ipak na kraju donosi Upravni odbor i Skupština Društva.


"Ako je to stvar jednog čovjeka koji to neće, onda neka ga konačno maknu."

Što se podrazumijeva pod riječju "MAKNU" ?

Vraća li nas ta retorika, a žalosno je što je to (ako je ?) na takav način javno izrečeno od Gradonačelnika (prema izvješću novinara M.F., Petrinjskoga radija), u neka (da li ?) prošla vremena – "micanja" i "maknjivanja" osoba zato što drukčije misle i/ili rade.

U dugoj povijesti "Slavulja" bilo je nekoliko takovih događaja, o čemu je napisano i u monografiji HPD "Slavulj" 1864.-2004. (autor dr.sc. I. Golec).

(U prilog tome je i izvadak iz članka J.Frkovića objavljenog u Večernjem listu od 5. lipnja 1997. godine pod naslovom: "Lički Petrinjac – Prof. Željko Nenadić, Sisačko-moslavački podžupan" - (članak se ne odnosi izravno na HPD "Slavulj" ali je autor /J.F./ temeljem napisanog, pretpostavljamo, bio upoznat o događajima vezanim uz ostalo i za zabranu izvođenja skladbe "Oče naš – sluge Jerneja", koju je na tekst Ivana Cankara skladao 1984.g. Nikola Bašić, tadašnji dirigent RKUD-a "A. Turkulin"/HPD-a "Slavulj"):

"... u gradu na Petrinjčici i Kupi, gradu koji je pola stoljeća, ..., stenjao pod nasrtajima "kotrljajućih svetosavaca s brda", pod velikosrpskom dominacijom. Ali je uvijek ostajao svoj. Petrinjski, hrvatski. Iako su komitetlije i kalambure nastojale diktirati čak i repertoar Pjevačkog zbora i komornog sastava "Slavulja", Petrinjci su "Petrinjske uske staze" i druge napjeve od kojih se "pravovjernima" dizala kosa na glavi izvodili u svojim klijetima...."


"Šaljem im poruku da sljedeće godine svakako očekujem da oni sudjeluju na Lipanjskim zvucima."

Što se tiče "očekivanja" za budućnost, evo nekoliko promišljanja.

Pokretači Lipanjskih zvuka (iz 2007. godine:  Davor Salopek, Ivan Rizmaul i Želimir Đenđinović – podatak preuzet od Matice hrvatske Petrinja), /bili su nekadašnji članovi i dužnosnici u Slavulju/ – nisu Slavulj ni usmeno niti pismeno izvjestili ili kontaktirali o planu pokretanja ove manifestacije.

Neupućenima se, možda odmah, nameće ovo pitanje:

PA ZAŠTO SU TREBALI  Slavulj OBAVIJESTITI  ?!?

Slijedom toga možda je odgovor: – NISU NITI TREBALI  !

Zašto ? - zato što u "demokratskim" uvjetima danas uistinu svatko može organizirati neku manifestaciju bilo kojeg tipa ili sadržaja (ukoliko sadržaj manifestacije nije u sukobu sa zakonom), i naravno, ako za to ima određena financijska i materijalna sredstva.

Dakle, pod pretpostavkom – "nisu niti trebali" – Slavulj postavlja pitanje:

Zašto se onda sve ove godine (od 2008., 2009., 2010., 2011.) a sada i putem institucije Gradonačelnika – proziva Slavulj – zašto se ne pojavljuje na ovoj manifestaciji.

Lipanjski zvuci su manifestacija koja je potpuno dobrovoljnog karaktera za moguće sudionike, što znači:

 • ako se prijavite i platite kotizaciju, poštivajući zadana pravila/propozicije, Umjetnički odbor Lipanjskih zvuka procjenjuje i odobrava prijavljeni program – i tek tada možete sudjelovati,

 • ako se ne prijavite i ne platite kotizaciju – ne možete ući ni u uži izbor, odnosno sudjelovati

Prema tome – nema osnove da se bilo koju udrugu ili pojedince u Petrinji, kao i izvan Petrinje, javno proziva zašto se ne prijavljuju na ovu manifestaciju.

1. Lipanjski zvuci - 2008.

2. Lipanjski zvuci - 2009.
-  posvećeni uspomeni na glazbenog pedagoga i skladatelja
Natka Devčića.

3. Lipanjski zvuci - 2010.
- posvećeni uspomeni na glazbenog pedagoga i skladatelja Vladimira Stahuljaka.

4. Lipanjski zvuci - 2011.
- posvećeni Nikoli Bašiću, glazbenom pedagogu, dirigentu i skladatelju prigodom osamdesete obljetnice života.

Postavljamo još pitanja:

Koliko je sudionika izvodilo skladbe skladatelja kojima su Lipanjski zvuci po godinama bili posvećeni ?

Za informaciju: Godine 2001. HPD "Slavulj" snimilo je i izdalo CD "VLADIMIR,  MLADEN  I  JURAJ STAHULJAK –  IZBOR  IZ  DJELA". Partiture skladbi snimljenih na CD-u, kao i ostale iz opusa obitelji Stahuljak također postoje i dostupne su zainteresiranim izvođačima.

Koliko je sudionika izvodilo nagrađene skladbe koje su temeljem natječaja Lipanjskih zvuka za nove skladbe – pristigle tijekom godina na te natječaje i nagrađene na tim istim natječajima ?

Da li je opravdano da zbor/udruga koji je ujedno i glavni organizator natjecanja sudjeluje u natjecanju koje je samo organiziralo -  uvažavajući, poštujući i ne sumnjajući pri tom u (pr)ocjene Stručnog povjerenstva natjecanja o nastupu  i programu istih ?


U propozicijama i pravilima natjecanja Lipanjski zvuci piše:

Kategorija A – klasična zborska glazba
Propozicije:

- do 12 minuta programa
- 3-4 skladbe
- program treba biti sastavljen od skladbi različitoga karaktera i stila
- skladbe trebaju biti pjevane a cappella, jedna može biti uz pratnju klavira
- skladbe se moraju izvesti na originalnom jeziku


Kategorija B – folklorna zborska glazba
Propozicije:

- do 12 minuta programa
- 3-4 skladbe/obrade
- program treba biti sastavljen od skladbi/obrada temeljenih na glazbenim idiomima tradicionalne folklorne glazbe
- skladbe/obrade trebaju biti pjevane a cappella, jedna može biti uz pratnju akustičnih instrumenata
- skladbe/obrade moraju se izvesti na originalnom jeziku

Svaki zbor može se natjecati u obje kategorije.

Skladbe koje su pristigle na prošlogodišnje natječaje,  preporučuju se  za izvođenje na narednim manifestacijama.


Ako se želi da manifestacija Lipanjski zvuci – ubuduće - ostavi nešto trajnije i vrednije Petrinji – onda bi to (vjerojatno) trebalo biti sljedeće, ili bi o tome organizator/i barem pokušao promišljati:

 1. raspisati javni natječaj za tekstove koji govore o Petrinji i petrinjskom kraju

 2. odabrati tekstove petrinjskih pjesnika, živućih i umrlih

 3. odabrati tekstove drugih pjesnika izvan Petrinje - ali koji govore o Petrinji i petrinjskom kraju

 4. odabrati pristigle tekstove po javnom natječaju (pod 1,2,3) i nagraditi tekstopisce

 5. raspisati javni natječaj za uglazbljivanje odabranih i nagrađenih tekstova (pod 4), za mješoviti zbor, muški zbor, ženski zbor, dječji zbor, a cappella, uz instrument/e, i sl.

 6. odabrati i nagraditi skladbe (i skladatelje) pristigle temeljem javnog natječaja (pod 5)

 7. uvrstiti nagrađene (i/ili najuspjeliji skladbe) u zadane skladbe narednih Lipanjskih zvuka

Dakle, Gradu Petrinji, u tom slučaju, ostale bi trajno skladbe koje govore riječju i notama: o gradu Petrinji, njenim građanima, ulicama, Kupi, Petrinjčici, o domoljublju, o našoj prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, itd. ...

(Za informaciju: "Slavulj" je i zaslugom svoga dirigenta Josipa degl' Ivellia, dobio nekoliko novih skladbi koje su posvećene Slavulju i to na tekstove koji govore o Petrinji, a napisale su ih pok. Marija Horžinek i Vera Vuković, a uglazbili: Maja Ostojić (voditeljica/korepetitor Gradskog dječjeg zbora HPD-a "Slavulj" 2008.-2010., i glazba i tekst za dječji zbor); te skladatelji: Ljubomir Ljubo Kuntarić, doajen hrvatske i bivše jugoslavenske glazbene scene; Vladan Vuletin, profesor glazbe na Filozofskom fakultetu u Splitu, umjetnički ravnatelj klapskog dijela Večeri dalmatinske pisme – Kaštela; Nikola Bašić, dirigent HPD-a "Slavulj" od 1978-1991.; Josip degl' Ivellio, dirigent HPD-a "Slavulj" od 1995.)


Skladbe koje su pristigle na prošlogodišnje natječaje,  preporučuju se  za izvođenje na narednim manifestacijama.

Ako se nešto "preporučuje"to nikoga ne obvezuje da ih i izvodi.

Ako je tome tako – da li će nagrađene skladbe i/ili sve pristigle skladbe na natječaj biti ikada javno izvedene – da ih, u konačnici, Umjetnički/stručni odbor koji ih je nagradio kao i pjevači sudionici i publika – uopće čuju kako te skladbe zvuče (jer, partitura/notni zapis – dakle "papir" je jedno – a ono što je "sadržaj" je ipak nešto drugo – barem za prosječnog pjevača ili slušatelja, koji nije i ne mora biti glazbeno obrazovan). 

 1. ako su Lipanjski zvuci nekome posvećeni – a u pravilu bilo je tako barem dosada, nekom skladatelju – onda barem jedna skladba (ili obrada/harmonizacija, i sl.) toga skladatelja u svim kategorijama – MORA BITI UJEDNO I ZADANA SKLADBA PROGRAMA SVAKOG SUDIONIKA.

  ZAŠTO ?
  NA TAJ NAČIN ODAJE SE I JAVNO PRIZNANJE I SPOMEN TOM SKLADATELJU.

 2. ostatak repertoara do zadane minutaže – svaki sudionik prijavljuje prema vlastitom odabiru, sukladno propozicijama.


Naravno da ovih 9 točaka/prijedloga (a zasigurno ih ima još) - zahtjeva od organizatora (bez obzira tko to bio) potpuno drukčiji pristup budućoj organizaciji manifestacije Lipanjski zvuci.

Da li je temeljem navedenoga moguće svake godineorganizirati i kvalitetno imati manifestaciju.

Mišljenja smo da ne.

Uvjerenja smo da bi to, u cilju podizanja kvalitete manifestacije, prije moglo (možda i moralo) ići bienalno – odnosno svake druge godine.

Da li je sve ovo (ili barem djelomično) predloženo, moguće u stvarnosti i provesti ? – vrijeme će pokazati.

Zašto "Slavulja" nema na Lipanjskim zvucima – eto i odgovora.


HPD "Slavulj" Petrinja

Upravni odbor                                                                  

 


19. rujna 2011.

 
vrh
Munich based premium footwear brand VOR has just released its Generation 2 Pack for November 2012. The pack feature various styles that all incorporate a clean & classy silhouette with the spirit of classic sports heritage. The release is crafted of premium full grain leather, with a touch of butter-soft nubuck. All four colorways come in a vintage off-white upper and are fortified with a sophisticated bit of color.MBT KITABU GTX SHOES Sitting on the VOR sculptural outsole molded in two vintage colors rounds off the previously mentioned spirit of classic sports heritage.NIKE FLYKNIT RACER HERREN Each package comes with an additional pair of laces in the corresponding color. VOR’Nike Air Huaraches Generation 2 Pack is limited to 500 pairs and is now available at the VOR online store as well as AMEN, Pool and Harvest in Munich. Wyatt Mason penned an article about Ai Weiwei in the December 2011 issue of GQ.AIR JORDAN 2 MEN The article gives a lot of background on the artist, including chronicling his time spent living in New York, in the 1980’MBT Flame Chaussuress.  The article also goes into detail about Ai’ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOWs constant struggle with the PRC. It’s definitely worth the read.NIKE AIR JORDAN RETRO 5 Check it out over here.AIR JORDAN 4 [Photo by: Ai Weiwei,NIKE AIR MAX 90 via GQ].MBT TARIKI MEN